Bygglov

Du behöver ofta ansöka hos kommunen om bygglov när du ska bygga. Vilka åtgärder som kräver bygglov varierar lite mellan olika kommuner och beror också på om din fastighet omfattas av detaljplan.

Vanligtvis innehåller en bygglovshandling:

  • Situationsplan
  • Fasadritningar
  • Planritningar
  • Sektionsritning

När kommunen får in en ansökan granskar de den så att den uppfyller:

Tillgänglighet.

Personer med funktionsnedsättning skall kunna använda byggnaden. På offentliga byggnader och arbetsplatser ställs högst krav på tillgänglighet men även privata bostäder omfattas av kraven. Storlek på toalett, ramper och tillräckliga passagemått för en rullstol mellan väggar är exempel på sådant som ofta påtalas vid en bygglovsgranskning.

Detaljplan.

Detaljplanen är ett juridiskt dokument som reglerar vad som får byggas i ett område. En detaljplan består av en plankarta med tillhörande planbestämmelser och en planbeskrivning. Plankartan skall visa för vilket område detaljplanen gäller. Det skall även framgå hur planområdet delas upp för olika ändamål, till exempel för bostäder, handel eller industri och vilka bestämmelser som gäller för de olika delområdena. I plankartan anges bland annat, gränser, användning av mark, begränsningar av markens bebyggande, bebyggelsens placering, utformning och utförande. I planbeskrivningen kan mycket detaljerade uppgifter finnas, som beskriver i detalj hur byggnadsverket skall gestaltas.  Detaljplanen upprättas av kommunen

Gestaltning

I Plan- och bygglagen finns ett krav på ”estetiskt tilltalande utformning” för byggnadsverk. Detta granskas vid en bygglovsprövning. Vad som är estetiskt tilltalande bestäms till stor del av vad som finns i omgivningen – vad som passar in.

Läs mer

Wikipedia om detaljplan

Boverket om bygglov

Gällande detaljplaner i Umeå kommun

Umeå kommun om Bygglov